На главную страницу Ассоциация гомеопатов Украины<br>Institutional Member of Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis (LMHI)

Главной целью Ассоциации является содействие популяризации и совершенствованию гомеопатического метода лечения в Украине, информирование врачей различных специальностей, а также широких слоев населения о возможностях гомеопатии.

Новости
Ассоциация
Журнал "Вестник
гомеопатической медицины"
LMHI
Проекты
Обучение
Для специалистов
Для пациентов
Врачи
Аптеки
Центры
Нормативные акты
Компьютерные программы
Литература
Полезные ссылки
Гостевая книга

Статут Асоціації гомеопатів України

"Асоціація гомеопатів України" (далі по тексту "Асоціація") є добровільним об'єднанням громадян, яке створено виходячи з: принципів міжнародного права, Загальної Декларації прав людини, Закону України "Про інформацію", Закону України "Про об'єднання громадян". Асоціація є об'єднанням, що діє на основі принципів рівноправності його членів, самоуправління, законності та гласності згідно з Конституцією України та Законом України "Про об'єднання громадян".

1. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

Головною метою Асоціації є сприяння розвитку та вдосконаленню гомеопатичного засобу лікування в Україні, інформування лікарів різних спеціальностей, а також широких верств населення щодо можливостей гомеопатії. Взаємообмін досвідом, досягнення взаєморозуміння між різними напрямками в гомеопатії шляхом координування інтелектуальних, економічних, фінансових, виробничих ресурсів членів Асоціації. Соціальний, правовий захист та юридична підтримка лікарів-гомеопатів та провізорів-гомеопатів. Розвиток стосунків з міжнародними гомеопатичними організаціями, проведення конференцій, симпозіумів, семінарів, в тому числі на міжнародному рівні. Сприяння розвитку гомеопатичної фармації в Україні, впровадженню та виробництву гомеопатичних препаратів. Широке залучення громадськості України до гомеопатичної профілактики та лікування для поліпшення загального рівня здоров'я населення.

В Асоціації забороняється підтримка проектів, які можуть бути використані в злочинних цілях проти суспільства.

2. ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ

2.1. Для досягнення головної мети Асоціація виконує такі завдання:
2.1.1. Організація та видання власного друкованого органу.
2.1.2. Підготовка та видання інформаційно-аналітичних матеріалів, наукових праць, монографій, підручників. 2.1.3. Організація науково-популярних теле- і радіопрограм, включаючи придбання власного ефірного часу.
2.1.4. Організація і проведення конференцій, симпозіумів, семінарів, в тому числі на міжнародному рівні.
2.1.5. Участь представників Асоціації в міжнародних конференціях, симпозіумах та семінарах.
2.1.6. Створення єдиної інформаційної бази даних, в тому числі з допомогою сучасних засобів зв'язку та комп'ютерної мережі.
2.1.7. Надання моральної, матеріальної, юридичної та правової підтримки членам Асоціації.
2.1.8. Представництво інтересів членів Асоціації в Державних органах законодавчої та виконавчої влади.
2.1.9. Сприяння та участь в працевлаштуванні членів Асоціації.
2.1.10. Надання професійної підтримки членам Асоціації, організація системи консультативної та експертної допомоги в лікувально-профілактичній роботі.
2.1.11. Сприяння членам Асоціації в отриманні належного рівня освіти та кваліфікації.
2.1.12. Підготовка та вдосконалення лікарів-гомеопатів і провізорів-гомеопатів, осіб, що мають середню медичну та фармацевтичну освіту.
2.1.13. Ведення лікувально-профілактичної роботи для широких верств населення.
2.1.14. Підтримка та захист українських виробників гомеопатичних препаратів.
2.1.15. Сприяння науковим розробкам та винаходам в галузі гомеопатії, підтримка в захисті дисертацій, які обґрунтовують питання гомеопатії.

3. ЗАСНОВНИКИ ТА ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

3.1. Засновниками Асоціації є громадяни України.
3.2. Засновники Асоціації мають право:
- обирати та бути обраними до керівних органів Асоціації, брати участь в їх діяльності;
- брати участь у всіх заходах, які здійснюються Асоціацією;
- вносити пропозиції до всіх органів Асоціації з питань, що пов'язані з її діяльністю;
- отримувати будь-яку інформацію про діяльність Асоціації.
3.3. Засновники Асоціації зобов'язані:
- виконувати вимоги Статуту Асоціації;
- підтримувати діяльність Асоціації матеріально та організаційно згідно з рішеннями, що приймаються Правлінням Асоціації.
3.4. Членство в Асоціації може бути індивідуальним та колективним.
3.5. Індивідуальними членами Асоціації можуть бути українські, іноземні громадяни та особи без громадянства, які досягли 18-річного віку.
3.6. Індивідуальним членам Асоціації на підтвердження їх членства видається посвідчення.
3.7. Колективними членами Асоціації можуть бути:
- трудові колективи юридичних осіб, які сприяють діяльності Асоціації;
- об'єднання громадян, в тому числі міжнародні, які сприяють діяльності Асоціації;
3.8. Прийняття у члени Асоціації здійснюється Правлінням Асоціації за умови:
- визнання положень установчих документів Асоціації;
- визнання цілей Асоціації;
- сприяння діяльності Асоціації;
- сплати членських внесків у розмірі, що визначається Правлінням Асоціації.
3.9. Члени Асоціації мають право:
- брати участь в заходах, які здійснюються Асоціацією;
- вносити пропозиції до керівних органів Асоціації з питань, що пов'язані з її діяльністю;
- обирати та бути обраним до складу керівних органів Асоціації;
- отримувати інформацію (за винятком конфіденційної) про діяльність Асоціації в межах, встановлених Правлінням. Обсяг конфіденційної інформації встановлюється Правлінням (або Головою Правління).
- вийти з членів Асоціації в будь-який час.
3.10. Індивідуальні та колективні члени Асоціації мають право користуватись послугами та пільгами, які може надати Асоціація, звертатися до керівних органів Асоціації за отриманням фінансової та іншої допомоги для здійснення власних проектів, отримувати на пільгових умовах послуги, які надаються госпрозрахунковими підрозділами та підприємствами Асоціації.
3.11. Члени Асоціації зобов'язані:
- виконувати вимоги Статуту та інших документів Асоціації, рішення керівних органів Асоціації;
- брати активну участь у діяльності Асоціації;
- зберігати від розголошення конфіденційну інформацію з питань діяльності Асоціації, яка стала їм відомою з будь-яких причин;
- матеріально підтримувати діяльність Асоціації та її окремих членів, що звернулись за такою підтримкою, згідно із рішеннями, що приймаються Правлінням.
3.12. Член Асоціації може бути виключений зі складу членів, якщо він не бере участі в діяльності Асоціації, не виконує обов'язків членів Асоціації, своїми діями або бездіяльністю завдає шкоди репутації Асоціації та її фінансовому стану. Рішення про виключення приймається Правлінням простою більшістю голосів.

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС АСОЦІАЦІЇ

4.1. Асоціація є добровільним громадським формуванням, створеним громадянами на добровільних засадах на основі єдності їх інтересів.
4.2. Асоціація є самостійною юридичною особою з моменту її державної реєстрації, має відокремлене майно, веде самостійний баланс, має розрахунковий та валютний рахунки в установах банку круглу печатку зі своїм найменуванням. Асоціація також має штампи, емблему, та іншу атрибутику і символіку, зразки якої затверджуються Правлінням та реєструються у встановленому порядку.
4.3. Організація для досягнення мети своєї діяльності має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді і арбітражному суді, мати інші права та нести обов'язки, що передбачені чинним законодавством України.
4.4. Діяльність Асоціації поширюється на всю територію України
4.5. Асоціація здійснює виробничо-господарську діяльність відповідно до положень чинного законодавства та виключно з метою використання доходів від цієї діяльності на статутні цілі Асоціації.
4.6. Здійснюючи у встановленому порядку виробничо-господарську діяльність, Асоціація має право укладати будь-які угоди, що не суперечать її статусу.
4.7. 3 метою матеріального та фінансового забезпечення своєї статутної діяльності Асоціація може утворювати підприємства та відокремлені підрозділи з правами юридичної особи, відрахування від прибутку яких спрямовуватимуться виключно на досягнення статутних цілей Асоціації.
4.8. Доходи від виробничої, господарської та зовнішньоекономічної діяльності між членами Асоціації не розподіляються.
4.9. Асоціація має право одержувати кредити від іноземних юридичних осіб, громадян та осіб без громадянства згідно з порядком та на умовах, що передбачені чинним законодавством України.
4.10. Асоціація може направляти за кордон у відрядження, для стажування і на перепідготовку спеціалістів для навчання й ознайомлення з досвідом організації і діяльності громадських організацій за кордоном, збирання ділової інформації, участі в переговорах, виставках, аукціонах, встановлення ділових контактів, тощо.
4.11. Місцезнаходження керівних органів Асоціації: 252032, Україна. м. Київ, вул. Комінтерну, 22-6.

5. КОШТИ АСОЦІАЦІЇ

5.1. Кошти Асоціації утворюються за рахунок платежів, фінансових та інших внесків організацій, підприємств, українських та іноземних громадян та юридичних осіб, а також за рахунок:
- вступних внесків;
- добровільних та благодійних внесків, пожертв;
- відрахувань від прибутку підприємств та організацій, які утворені Асоціацією;
- надходжень коштів від колективних членів;
- інших надходжень, не заборонених чинним законодавством.
5.2. Внески до Асоціації можуть здійснюватися грішми, матеріальними цінностями, роботами та послугами шляхом передачі Асоціації відповідних коштів, майна, надання послуг.
5.3. Кошти Асоціації знаходяться у її повному розпорядженні та використовуються на її статутні цілі.
5.4. Асоціація та створені нею організації можуть мати у власності будинки, споруди, житловий фонд, майно виробничого, культурно-просвітнього та оздоровчого призначення, грошові кошти, акції, інші цінні папери та інше майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності Асоціації. У власності Асоціації можуть бути також видавництва, інші підприємства, учбові, благодійні заклади, створені за рахунок коштів Асоціації.
5.5. Асоціація є власником майна, що йому належить, здійснює відповідно до чинного законодавства володіння, користування та розпорядження майном, що знаходиться у його власності, згідно з цілями своєї статутної діяльності та призначенням майна.
5.б. Асоціація самостійно встановлює розмір та форму використання коштів, надання фінансової або благодійної допомоги. Структура та кошторис використання коштів розробляється Дирекцією та затверджується Правлінням.
5.7. Витрати, що пов'язані з діяльністю Асоціації та утриманням його апарату, здійснюються за рахунок коштів Асоціації.

6. КЕРІВНІ ОРГАНИ АСОЦІАЦІЇ

6.1. Органами управління Асоціації є:
Конференція членів Асоціації;
Правління Асоціації;
Голова Правління;
Дирекція Асоціації.
6.2. Вищим органом Асоціації є Конференція його членів. У конференції беруть участь індивідуальні члени та уповноважені представники колективних членів.
6.3. Конференція скликається Правлінням Асоціації не рідше, ніж один раз на рік.
6.4. Конференція скликається для обговорення та прийняття рішень з наступних питань:
- внесення змін та доповнень до Статуту Асоціації;
- визначення основних перспективних напрямів діяльності Асоціації;
- обрання та відкликання членів Правління;
- прийняття рішення про саморозпуск або реорганізацію Асоціації.
6.5. Конференція правоздатна приймати рішення за умови наявності кворуму, тобто якщо на конференції присутня більш як половина членів Асоціації. Усі рішення приймаються шляхом відкритого голосування і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини членів Асоціації.
6.6. Керівним органом Асоціації, що діє в період між Конференціями, є Правління.
6.7. Правління Асоціації здійснює керівництво всією поточною діяльністю Асоціації.
6.8. Правління обирається Конференцією у кількості 9 осіб.
6.9. Члени Правління Асоціації здійснюють свою діяльність на громадських засадах. За виконання окремих важливих завдань та доручень члени Правління можуть отримувати винагороду, розмір якої у кожному конкретному випадку встановлюється Правлінням.
6.10. Правління Асоціації:
- затверджує принципи використання коштів та кошторис апарату Асоціації;
- обирає строком на один рік та відкликає Голову Правління та членів Ревізійної комісії;
- утворює Дирекцію Асоціації;
- заслуховує та затверджує звіти Ревізійної комісії;
- затверджує розмір вступних внесків;
- заслуховує та затверджує річні звіти Голови Правління, Дирекції, затверджує перспективні плани;
- розглядає питання діяльності Асоціації та виносить по них рішення;
- затверджує штатний розклад;
- вирішує інші питання діяльності Асоціації.
6.11. Очолює Правління Голова Правління, який обирається Правлінням простою більшістю голосів з членів Правління.
6.12. Голова Правління Асоціації:
- організовує роботу Правління;
- виносить питання на розгляд Правління та головує на його засіданнях;
- розпоряджається коштами Асоціації згідно з принципами, затвердженими Правлінням;
- організовує та контролює роботу Дирекції;
- від імені Асоціації без довіреності одноособове підписує господарські (в тому числі зовнішньоекономічні) угоди;
- забезпечує виконання поточних та перспективних планів діяльності Асоціації;
- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників апарату Асоціації;
- розпоряджається майном Асоціації відповідно до чинного законодавства.
6.13. Чергові засідання Правління Асоціації скликаються не рідше чотирьох разів на рік, а позачергові - за ініціативою Голови Правління. Засідання Правління є правоздатним, якщо .на ньому присутні не менш 2/3 членів Правління. Рішення Правління приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх.
6.14. Дирекція Асоціації є виконавчим органом, який організовує безпосередню господарську та іншу діяльність Асоціації, спрямовану на виконання рішень Правління Асоціації. Дирекцію очолює Виконавчий директор Асоціації. Дирекція організовує виконання рішень Правління Асоціації та подає Правлінню звіт про виконання цих рішень.
б.15. Дирекція виконує функції, визначені цим Статутом, рішеннями Конференції та Правлінням Асоціації, за винятком питань, що віднесені до виключної компетенції Правління Асоціації та Голови Правління.
6.16. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Асоціації здійснює Ревізійна комісія, що складається з трьох осіб.
6.17. Ревізійна комісія обирається та переобирається на засіданнях Правління.
6.18. Ревізійна комісія має право залучати до роботи незалежних експертів з дозволу Голови Правління.
6.19. До функцій Ревізійної комісії відноситься перевірка щорічного звіту та балансу Асоціації, а також інші питання, що пов'язані з контролем фінансово-господарської діяльності Асоціації. Ревізійна комісія:
- здійснює контроль фінансової діяльності Асоціації;
- вимагає від посадових осіб Асоціації подання усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів;
- направляє результати перевірок Правлінню Асоціації.
6.20. Ревізійна комісія у своїй діяльності підзвітна Правлінню Асоціації.
6.21. Рішення органів Асоціації не повинні у будь-який спосіб обмежувати власну статутну діяльність членів Асоціації. Якщо таке рішення все ж таки прийнято, член Асоціації має право його не виконувати.

Облік результатів діяльності

7.1. Асоціація веде облік результатів діяльності, оперативний, бухгалтерський облік та статистичну звітність.
7.2. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на Головного бухгалтера Асоціації, компетенція якого визначена чинним законодавством.
7.3. Операційний рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.
7.4. Річний звіт по операціях Асоціації та баланс складаються не пізніше як через 2 місяці після закінчення операційного року і з висновком Ревізійної комісії мають бути подані на затвердження Правління, що скликається не пізніше як через місяць після закінчення терміну для складання звіту.
7.5. Асоціація та її посадови особи несуть встановлену законодавством відповідальність за вірогідність даних, що містяться в річному звіті та балансі.

8.ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

8.1. Припинення діяльності Асоціації може бути здійснене шляхом її реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).
8.2. Реорганізація Асоціації здійснюється за рішенням Конференції Асоціації. У разі реорганізації вносяться відповідні зміни до Статуту Асоціації.
8.3. Ліквідація Асоціації здійснюється у випадках:
- прийняття відповідного рішення Конференцією Асоціації;
- за рішенням суду;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
8.4. Майно Асоціації у разі ліквідації використовується на його статутні цілі і не може розподілятись між членами Асоціації.

9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ АСОЦІАЦІЇ

9.1. 3міни та доповнення вносяться за поданням Правління Асоціації і на протязі 5-ти днів надсилаються до органу, що здійснив реєстрацію Асоціації.

    Шеф-редактор сайта А.М. Дергачев
    2003 © Ассоциация гомеопатов Украины